**Błąd**
  • **Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]**: **Dla folderu galerii obrazów foto/2012-2013/Bardo oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.**

"Do Barda po zdrowie i rado??..."

**Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]**: **Dla folderu galerii obrazów foto/2012-2013/Bardo oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.**

IMG 0323Troska o zdrowie uczniw oraz ch?? niesienia im rado?ci spowodowa?a, ?e 46 dzieci, ze Szko?y Podstawowej  im. Henryka Sienkiewicza w Siedlcach, mog?o oderwa? si? od codziennej rzeczywisto?ci, by zawita? w Bardzie na turnusie profilaktyczno zdrowotnym. 28lutego 2013r. uczniowie klas: I III wraz z opiekunami, przyjechali do Domu Wczasw Dzieci?cych, by wsplnie uczy? si?, bawi? i korzysta? z dobrodziejstw grskiego klimatu. Przez 10 dni mieszkali w przytulnych pokoikach z ?azienkami. Oprcz zaj?? lekcyjnych, mieli zapewnione liczne atrakcje: nauk? ta?cw, zaj?cia artystyczne w pracowni plastycznej malowanie odleww gipsowych, konkursy, podchody, karaoke, turnieje wiedzy ekologicznej, a tak?e wycieczki:  do Bazyliki Mniejszej oraz ruchomej szopki,  do ruin zamku, Kamienia Brygidy oraz Cudownego ?rde?ka w Grach Bardzkich,  na Wzgrze R?a?cowe, Podczas ca?odziennej wycieczki autokarowej po Ziemi K?odzkiej uczniowie zwiedzali skansen Na szlaku gin?cych zawodw, w ktrym samodzielnie toczyli gliniane naczynia. W Polanicy Zdrj degustowali wod? mineraln?, a w K?odzku zwiedzali muzeum. Ogromn? atrakcj? by?o karmienie zwierz?tek w Mini Zoo. W czasie trwania turnusu dzieci przyjmowa?y dwa razy dziennie propolis z miodem, co mia?o przyczyni? si? do oczyszczenia ich organizmu z o?owiu.      Na zako?czenie turnusu ka?de dziecko obdarowane zosta?o prezentami i dyplomem. W czasie Bia?ej Szko?y dzieci mog?y nauczy? si? w inny sposb ?y? i wsp?dzia?a? w grupie rwie?niczej. By?o to dla nich nowe, wa?ne do?wiadczenie. W dowd wdzi?czno?ci uczniowie przygotowali na po?egnanie pi?kne laurki, ktre wr?czyli pracownikom i wychowawcom DWD w Bardzie.     Pobyt uczniw by? w cz??ci sponsorowany przez Fundacj? na Rzecz Dzieci Zag??bia Miedziowego".

A tak dzieci opisuj? w formie poetyckiej swoje wra?enia z pobytu:

Dzie? 28.02.2013 roku to data wyj?tkowa

Gdy? zacz??a si? dla nas przygoda ca?kiem nowa

Przyjechali?my na Bia?? Szko??, pe?ni rado?ci i oczekiwa?

Do miejscowo?ci, co Bardo si? nazywa.

Jest to pi?kna urocza mie?cina,

A w niej panuje wspania?y klimat.

Dom Wczasw Dzieci?cych to wielka rezydencja

??ta jak s?o?ce, do u?miechu i zabawy zach?ca.

Ka?dy tu swj pokj ma

I codziennie o niego dba.

Panie kucharki smacznie gotuj?

I podwieczorki wspania?e serwuj?.

A nasze Panie wytchn?? nam nie daj?

I o edukacji nie zapominaj?.

Cho? zima nie chce jeszcze st?d odej??

Propolis z miodem ?ykamy na zdrowie.

Pieni?dze ch?tnie wydawa? chcemy,

?adnego sklepu pomin?? nie mo?emy.

Codzienne wycieczki kondycj? nasz? poprawiaj?

I o regionie wiedz? wzbogacaj?.

uczniowie klas I-III

{gallery width=80 height=80 maxcount=5 lider=boxplus.transition animation=3000}foto/2012-2013/Bardo{/gallery}

 

**Jesteś tutaj: **Home Rok szkolny 2012-2013 "Do Barda po zdrowie i rado??..."