Szkolenie dla nauczycieli Problem narkomanii w ?rodowisku szkolnym

Odby?o si? w 18 pa?dziernika w Szkole Podstawowej w Siedlcach. Uczestniczy?a w nim rwnie? liczna grupa nauczycieli ze szko?y w Krzeczynie. ??cznie 22 osoby. Zaj?cia prowadzi? przedstawiciel PeDaGo z Krakowa. Wyk?adowi towarzyszy?a wizualizacja, co umo?liwi?o zebranym konfrontacj? wiedzy teoretycznej z obrazem . Problem narkomanii w szko?ach podstawowych wyst?puje sporadycznie i raczej w tych du?ych, miejskich. W placwkach wiejskich, odizolowanych od du?ych skupisk uczniw, ryzyko wyst?pienia zjawiska jest minimalne chocia?by z uwagi na ograniczony kontakt z dealerami. Nie znaczy to oczywi?cie, ?e nie nale?y by? czujnym. Temu w?a?nie s?u?y? wyk?ad. Zebrani zdobyli wiedz? na temat ?rodkw odurzaj?cych, ich dzia?ania i typowych objaww. W dyskusji wymieniono pogl?dy i opinie na temat przeciwdzia?ania narkomanii. Ka?dy uczestnik otrzyma? certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, szko?y -materia?y edukacyjne.